Beneficjenci

Od początku trwania projektu kontaktowaliśmy się z przedstawicielami instytucji, które mogą być zainteresowane tematem projektu i zapraszaliśmy ich do udziału w projekcie jako partnerów stowarzyszonych (beneficjentów). Każdy z partnerów projektu jest zobowiązany aby skontaktować się z odpowiednią, wcześniej uzgodnioną (patrz poniżej) liczbą instytucji w swoim kraju.

Instytucje, które zgodziły się uczestniczyć w projekcie podpisują dokument urzędowy i aktywnie uczestniczą w zajęciach, dokonują ocen, wyrażają swoje potrzeby i udzielają opinii na temat wyników. Zostaną także zaproszone do wzięcia udziału w narodowych seminariach, podczas których zostanie zaprezentowany projekt, a także pomysły, działania, rezultaty oraz doświadczenia zdobyte podczas szkoleń (organizowanych w Niemczech).

Rozmawialiśmy z nimi o naszej wizji współpracy, a także o dokumentacji i dokonywaniu analizy dobrych praktyk, które możemy prowadzić razem; zaprosiliśmy je do dyskusji w formie okrągłego stołu, aby móc dzielić się pomysłami i  dobrymi praktykami.

Dążymy do zapewnienia szerokiej rozpoznawalności projektu w różnych sektorach, nawet jeśli jego grupę docelową stanowią ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz  usługodawcy.

Dostrzegamy, że korzystanie z wyniku projektu może mieć w rzeczywistości charakter wielosektorowy i zachodzić w obszarach, które dotyczą tych samych zagadnień co zaproponowane w ramach projektu.

Dalszy plan, mający na celu zapewnienie trwałego i planowego wykorzystywania materiału metodycznego, zawiera propozycję uwzględnienia go w ramach selektywnych modułów szkoleniowych w ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego, szkołach ponadpodstawowych, uniwersytetach (nauki pedagogiczne i nauki społeczne), a także w innych instytucjach, które zajmują się dostarczaniem usług społecznych i edukacyjnych.

Planuje się zaangażować w każdym z 5 krajów, co najmniej:

  • Ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego / instytucje edukacyjne / szkoły doradztwa zawodowego: 16
  • Centra młodzieżowe (specjaliści, którzy pracują w obszarze tematycznym projektu): 8
  • Szkoły ponadpodstawowe (nauczyciele, którzy uczą biologii, anatomii, etyki): 16
  • Poradnie psychologiczne, dostawcy usług socjalnych / organy publiczne: 8
  • Partnerzy stowarzyszeni do celów rozpowszechniania (stowarzyszenia parasolowe, sieci współpracy, organy publiczne, zainteresowane strony, etc.): 6